• Vstop za uporabnike
  • Iskalec
Registracija

Registracija zavezanca za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor Centra za podpore poteka v dveh korakih. V prvem koraku vpišete podatke o družbi, podatke o splošnem in finančnem kontaktu ter označite daljinsko toplota in / ali fosilna goriva, ki jih prodajate končnim odjemalcem. V drugem koraku se ustvari PDF dokument s črtno kodo, ki ga natisnite. Na natisnjen obrazec ne vpisujte novih podatkov oziroma jih ne popravljajte. Če so potrebni popravki ali spremembe, obrazec na novo izpolnite in natisnite.

Podpisan izvod dokumenta po klasični pošti pošljite na naslov Borzen, d.o.o. (za Center za podpore), Dunajska 156, SI-1000 Ljubljana, elektronsko kopijo pa si lahko shranite za lastno evidenco.

Po prejemu podpisanega obrazca, bodo v Borzenu preko črtne kode podatke vneseni v ustrezno evidenco, po elektronski pošti pa bodo kontaktne osebe obveščene o uporabniškem imenu in geslu, ki sta potrebna za prijavo v aplikacijo.

Podatki o zavezancu
Naziv
Dolg naziv
Naslov
Hišna številka
Kraj
Poštna številka
Pošta
Matična številka
Davčna številka
Davčni zavezanec
Telefon
Telefax
E-mail
Kontaktni podatki - splošni kontakt
Ime
Priimek
Telefon
GSM
E-mail
Kontaktni podatki - finančni kontakt
Ime
Priimek
Telefon
GSM
E-mail
Izbira energentov
Zemeljski plin
ELKO
Kurilno olje
Bencin
Dizel
Letalski bencin
Kerozin
Avtoplin
UNP
Daljinska toplota
Premog
Lignit
Koks
Drugo
Izjava

Podpisani s podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel v Obrazcu za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore ter za navedene podatke prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost. Prav tako potrjujem, da sem seznanjen z Navodili o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv, ki jih je Center za podpore objavil na svoji spletni strani.

Podpisani soglašam in dovoljujem uporabo in shranjevanje svojih osebnih podatkov za določanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, vodenje registra zavezancev ter za druge potrebe Centra za podpore v skladu s predpisi, ki urejajo varstvu osebnih podatkov.

Podpisani se zavezujem, da bomo vsako spremembo podatkov nemudoma sporočil Centru za podpore.