• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

Dobrodošli v spletnem portalu za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Centra za podpore.

Portal dobaviteljem fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem, ki so na podlagi 17. člena ZSROVE in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije zavezanci za obračunavanje in nakazovanje prispevkov, omogoča pripravo vloge za registracijo v register zavezancev. Registriranim zavezancem je omogočeno enostavno poročanje o višini obračunanih prispevkov končnim odjemalcem za pretekli mesec, poročanje o dejanskih količinah dobavljenih fosilnih goriv in daljinske toplote za preteklo leto ter pregled nad izvedenimi aktivnostmi. Na portalu je mogoče pridobiti informacije o aktualni zakonodaji, ki predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije ter druge novice vezane na to področje.