• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

ZNIŽANA VREDNOST PRISPEVKA ZA MOTORNI BENCIN IN DIZEL

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

1. člen
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov ener gije (Uradni list RS, št. 184/21) se v 12. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Ne glede na način izračuna prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki je določen v prejšnjem členu, se kot osnova za izračun prispevka na MWh dobavljene energije za motorni bencin in dizel, katerih cena je oblikovana v skladu s predpisom vlade, ki ureja oblikovanje cen naftnih derivatov, uporablja vrednost 0,00000 EUR/MWh.«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. junija 2022.

Št. 00704-225/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2430-0053

More links

« Nazaj