• Vstop za uporabnike
  • Iskalec

SPREMEMBA UREDBE, KI SE NANAŠA NA DIZELSKO GORIVO

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

1. člen
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21 in 84/22) se šesti odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi: »(6) Ne glede na način izračuna prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki je določen v prejšnjem členu, se kot osnova za izračun prispevka na MWh dobavljene energije za motorni bencin, katerega cena je oblikovana v skladu s predpisom vlade, ki ureja oblikovanje cen naftnih derivatov, uporablja vrednost 0,00000 EUR/MWh.«. Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Ne glede na način izračuna prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki je določen v prejšnjem členu, se kot osnova za izračun prispevka na MWh dobavljene energije za dizel uporablja vrednost 0,00000 EUR/MWh.«..

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00704-233/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2022-2430-0055


More links

« Nazaj